info@gptm.org P.O. Box 6655,Beaverton, Oregon - 97007

2003 - 2012 Presidents

  • 2011-2012:Vino Mohanam
  • 2010-2011: Prabhavathy Jagadeesan
  • 2009-2010: Ashok Raj
  • 2008-2009: Balaji Iyer
  • 2007-2008: Gidu Sriram
  • 2006-2007: Vasu Vasudevan
  • 2005-2006: Swa Gandhinathan
  • 2003-2005: Ramganesh Kanagasabai
Close Menu